เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และฝึกเดิน

การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และฝึกเดิน

อาการแสดง

ภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งของผู้ป่วย อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหยิบจับของหรือลุกขึ้นเดินได้เหมือนอย่างปกติ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้มีหลากหลายด้วยกัน อาทิ อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  ภาวะภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติ ภาวะผู้ป่วยติดเตียงจากโรคเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนขาไม่ได้ใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้ จนเกิดกล้ามเนื้อลีบ เกิดภาวะข้อติด และอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน เป็นต้น

การรักษา

เป้าหมายที่สำคัญในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและฝึกเดิน เพื่อคงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะประกอบไปด้วย การออกกำลังกายเพื่อป้องกันข้อต่อยึดติด การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การดัดและขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ การฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน และการฝึกหายใจ